ജനനിയും ജനകനും

വിതയില്ലാതൊരു മുളയുണ്ടോ?
മുളയില്ലാതൊരു ചെടിയുണ്ടോ?
ചെടിയിൽ പൂക്കുന്നോരോ മൊട്ടും
മലരായ് വിരിയും നേരമതിൽ,
മധുനുകരാനായെത്തീടും
മണിശലഭങ്ങൾ പരാഗങ്ങൾ.
ഉത്ഭവമില്ലാതെങ്ങനെ വളരും
ജനനിയുടുദരെ നാമെല്ലാം?
വിരിയും മലരിനെയാശ്ലേഷിക്കും
നിധിവണ്ടുകളാണഛന്മാർ.
ജനനിയെ വാഴ്‌ത്തും നാവിന്മേൽ
ജനകനുമെത്താറുണ്ടെന്നും.
ജനനീ ജനകൻ വകഭേദങ്ങൾ
മമ മനമെന്നും കരുതാറില്ല.
നയനാമൃതമായീ ധരയിൽ
നടമാടീടാനില്ലിപ്പോൾ.
അകലെ മറഞ്ഞെൻ താരകളേ,
ഗഗനമതിൽ ഞാൻ തേടുന്നു,
ദിനവും കണികണ്ടുണരാനെൻ
മനമാശിക്കും രൂപങ്ങൾ.
അരികത്തണയാൻ, മടിയിലിരിക്കാൻ
കൊതിയാണിന്നും സത്യത്തിൽ.
അരുമമുഖങ്ങൾ കാണാതെൻ
മനമതിലുണ്ടൊരനാഥത്വം.
ഇരുവരുമിന്നെൻ മനതാരിൽ
കുടികൊള്ളുന്ന മഹത്വങ്ങൾ.

Comments

 1. ശരിയാണ് ചേച്ചി..
  തിരിച്ചുപോക്ക് അഗ്രിഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ
  എത്രയാണ്.
  സ്വർഗം അവർക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കട്ടെ.
  നല്ലെഴുത്ത്.

  ReplyDelete
 2. In this fashion my colleague Wesley Virgin's report begins in this SHOCKING AND CONTROVERSIAL video.

  Wesley was in the military-and soon after leaving-he discovered hidden, "SELF MIND CONTROL" secrets that the government and others used to get whatever they want.

  THESE are the exact same secrets lots of celebrities (notably those who "come out of nothing") and top business people used to become rich and successful.

  You've heard that you use less than 10% of your brain.

  Mostly, that's because the majority of your BRAINPOWER is UNTAPPED.

  Perhaps that conversation has even occurred INSIDE your own mind... as it did in my good friend Wesley Virgin's mind seven years ago, while riding a non-registered, beat-up bucket of a car with a suspended license and $3.20 on his debit card.

  "I'm very fed up with going through life check to check! When will I finally succeed?"

  You've been a part of those those types of questions, ain't it right?

  Your success story is going to happen. You need to start believing in YOURSELF.

  CLICK HERE TO LEARN WESLEY'S SECRETS

  ReplyDelete

Post a Comment